Kazuhito Yamashita

Cusco-Qorikancha

Special Solo Recital 2017


August 5, 2017

7pm

Cusco-Qorikancha, Peru


<Program>

F.Sor / Etudes

Rimsky-Korsakov (arr. Yamashita) / Song of India

Terukaku Yamashita / Lutus, Tou

J.S. Bach (arr. Yamashita) / Cello Suite No.1 BWV1007

Kazuhito Yamashita / Waushikicho