Kazuhito Yamashita

Cusco-Saksaywaman

Special Solo Recital 2016


July 30, 2016

Saksaywaman 

Cusco, Peru


<Program>

Abril Tirado / Colección de Minués

Terukaku Yamashita / Cora

Toru Takemitsu / Folios

Kanahi Yamashita / Variation & Fantasia on ‘Star of the County Down’

Kazuhito Yamashita / Waushikicho