Kazuhito Yamashita


Kazuhito Yamashita

Fukuoka

J.S.Bach Series


< 1st concert: April 17, 2016 >

Cello Suite No.1 BWV1007

Cello Suite No.2 BWV1008

Violin Partita No.2  BWV1004


< 2nd concert: April 22, 2017 >

Cello Suite No.3 BWV1009

Cello Suite No.4 BWV1010

Prelude, Fuga, Allegro  BWV998

Violin Sonata No.2  BWV1003


< 3rd concert>

Cello Suite No.5 BWV1011

Cello Suite No.6 BWV1012

other Bach works


(J.S.Bach /arr. Yamashita)