A Cantastoria of One Thousand and One Nights

for guitar quintet  / Keiko Fujiie


Scheherazade / N. Rimsky-Korsakov

for guitar duo (arr. Kazuhito Yamashita)

.

and other pieces


Kazuhito Yamashita Family Quintet

Koyumi, Terukaku, Kanahi, Nammifu and Kazuhito Yamashita